Klublove for Rideklubben Hundested

 

§ 1. Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Rideklubben Hundested med forkortelsen ”RIH”.
 
Klubbens hjemsted er Halsnæs Kommune.
 
Klubbens stiftelsesdato er 01/10-2019.
 

§ 2. Klubbens formål

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. 
 

§ 3. Klubbens medlemskaber

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. 
 

§ 4. Medlemsskab

Som medlem af rideklubben kan optages alle, der aktivt vil arbejde for klubbens formål.
 
Der kan optages senior- og junior-medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog § 8. For juniormedlemmer gives der stemmeret til en forældre/værge ved generalforsamlinger. For at være valgbar til bestyrelsen, skal man have selvstændigt medlemskab.
 
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.
 
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
 
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar. 
 

§ 5. Hæftelse

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. Dog kan bestyrelsen gøres ansvarlig hvis den forsætlig eller uagtsomt gør noget ulovligt med f.eks. tilskud; bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter Folkeoplysningsloven, hvor tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter loven.
 

§ 6 A. Karantæne

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.
 

§ 6 B. Udelukkelse fra klubben

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.
 

§ 6 C. Udelukkelse fra andre rideklubber

I det af § 6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber. 
 

§ 7. Kontingent

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud og er forfalden til betaling den 1. januar.
 
Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.
 
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.
 

§ 8. Bestyrelse/forretningsudvalg

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.
 
På generalforsamlingen vælges et forretningsudvalg - som består af formand, næstformand, kasserer og sekretær – direkte. Derefter vælges et bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant. Alle vælges for 2 år ad gangen, således at formand, sekretær og suppleant er på valg i lige år, mens næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. Ved mere end 5 bestyrelsesmedlemmer sørges der også for forskydning af valgene.
 
I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder suppleanten i bestyrelsen. Såfremt suppleantens plads er vakant, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig selv.
 
Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som medlem. Genvalg kan finde sted.
 
For at kunne modtage kommunalt lokaletilskud (Folkeoplysningsloven), må følgende grupper af mennesker ikke indvælges i klubbens bestyrelse:
 • Ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller eller samlevere) af det ridecenter, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem ejer/forpagter og klub.
 • Bestyrelsesmedlemmer for en ejerinstitution, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem institutionen og klubben.
 • Ansatte på etablissementet og/eller andre klubansatte.

§ 9. Bestyrelsens møder

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt på mail med min. følgende dagsorden:
 1. Godkendelse af referat
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Stævneudvalg
 4. Køkkenudvalg
 5. Aktivitetsudvalg
 6. Staldudvalg
 7. Hjemmeside/pr-udvalg
 8. Eventuelt
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6 A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et referat underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde af de på pågældende møde deltagende bestyrelsesmedlemmer. 
 

§ 10. Bestyrelsens økonomiske mandat

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i forening, f.eks. formand/ -næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11.
 
Klubbens kasserer gives fuldmagt til at oprette netbank – og via denne foretage alle nødvendige dispositioner i forbindelse med den daglige drift af klubben. Formanden gives også fuldmagt – og kan ved kasserers forfald foretage nødvendige dispositioner i forbindelse med den daglige drift. Ekstraordinære dispositioner aftales på bestyrelsesmøder og skrives i referat. 
 

§ 11. Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
 
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar/marts måned og indkaldes på hjemmesiden med angivelse af tid og sted senest 3 uger før.
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
Medlemmer på 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Se også § 4.
 
Alle afgørelser foretages med simpelt stemmeflertal, undtagen ved opløsning af foreningen eller ændringer af vedtægter. Afstemning sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, der som minimum skal have følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg:
  a. I lige år er formand, sekretær og suppleant på valg
  b. I ulige år er næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem på valg
  c. Revisor og revisorsuppleant
 7. Eventuelt

§ 12. Vedtægtsændringer

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF og kommunen til godkendelse.
 

§ 13. Regnskab og revision

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
 
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af den på den ordinære generalforsamling, for 1 år af gangen, valgte revisor.
 
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.
 

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
 
Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning.
 
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel og skal indeholde dagsorden.
 

§ 15. Klubbens opløsning

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.
 
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages med simpelt flertal.
 
Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter og besluttes på den ekstraordinære generalforsamling ved opløsningen.
 
 
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 12/03-2019 i Slettebjergaard Rideforening og den 18/03-2019 i Hundested Sportsrideklub.
 
Klublovene træder i kraft den 1. oktober 2019.
 
Ændring i §8. Bestyrelse/forretningsudvalg, er vedtaget på ordinær generalforsamling den 25. juni 2020